Zwarte stern (Chlidonias niger)

De zwarte stern (Chlidonias niger) is een vogel uit de geslachtengroep van de sterns (Sternini). De zwarte stern is een trekvogel die in Noord- en Midden-Amerika, het noorden van Zuid-Amerika, Eurazië en Afrika voorkomt.

Een volwassen exemplaar is 20 tot 25 centimeter groot, met een vleugelspanwijdte van 59 cm. Hij is ongeveer even lang als de dwergstern, maar oogt groter, omdat de dwergstern veel kortere vleugels heeft (spanwijdte 44 cm). Het lichaamsgewicht is 60 tot 75 gram. Beide geslachten hebben een gelijk verenkleed. In het voorjaar en de vroege zomer hebben zwarte sterns een roetzwarte kop en een geleidelijk naar grijs aflopend verenkleed op de borst.

Status

De zwarte stern heeft een enorm groot verspreidingsgebied en daardoor alleen al is de kans op uitsterven gering. De soort gaat in aantal achteruit. Echter, het tempo ligt onder de 30% in tien jaar (minder dan 3,5% per jaar). Om deze redenen staat de zwarte stern als niet bedreigd op de (internationale) rode lijst van de IUCN.De zwarte stern valt wel onder het AEWA-verdrag.

Status in Nederland en Vlaanderen

Rond 1950 was het een talrijke vogel in laaggelegen delen van Nederland die ook voorkwam op vennetjes op de zandgronden. Rond de jaren 1950/1960 waren er 13.000 tot 20.000 broedparen. Hiervan waren er in 1992/97 nog 1200 over. Volgens SOVON is er sinds 1990 geen significante aantalsverandering. Rond 2007 broedden er nog steeds ongeveer 1200 paar in Nederland. De zwarte stern is in 2004 als bedreigd op de Nederlandse rode lijst gezet.

Deze stern staat ook op de Vlaamse rode lijst maar dan als verdwenen uit Vlaanderen.

Nesten

De zwarte stern heeft een voorkeur voor dichte vegetaties van de drijvende waterplant krabbenscheer als nestelgelegenheid. Deze plant is door waterverontreiniging op veel plaatsen, zoals bijvoorbeeld langs de Overijsselse Vecht en de Gelderse IJssel, sterk afgenomen. Een broedkolonie van circa 60 nesten in de buurt van Ommen is, met de krabbenscheer, geheel verdwenen. Op een aantal plaatsen worden sinds de jaren negentig door onder andere Staatsbosbeheer voor het broedseizoen vlotjes uitgezet. Deze met een grasplag bedekte alternatieve broedgelegenheid wordt door de vogel vaak met graagte gebruikt. De waterplant is inmiddels voorzichtig aan het terugkeren dankzij de verbeterde waterkwaliteit.

 

 

foto: mihai baciu