Woudaap (Ixobrychus minutus)

 

 De woudaap (Ixobrychus minutus), ook bekend als wouwaap en vroeger woudaapje genaamd , is de kleinste reigersoort in Nederland (31 - 36 cm.). Hij behoort tot de reigers (Ardeidae). De woudaap broedt in Europa, West- en zuidelijk Azië, Afrika en Madagaskar. Vogels die in de gematigde klimaatzone van Europa en Azë broeden, trekken 's winters naar het zuiden. Vogels die in de tropen broeden, zijn standvogel (zie kaartje).

De woudaap (die toen nog wouwaapje heette) was vòòr 1950 nog een plaatselijk talrijke broedvogel van vooral in de rietmoerassen en plassengebieden in Zuid-Holland en Utrecht. In de periode 1961-67 werd het aantal broedvogels op 250 paar geschat. Dit aantal daalde gestaag, in 1973-77 was het al gehalveerd en in 1978-83 schatte men het op nog maar 50 paar. In de periode 1988-89 volgde weer een halvering. Volgens SOVON is sinds 1990 geen betrouwbare trendclassificatie mogelijk. Rond 2007 broedden er nog ongeveer 10-30 paar in Nederland. De oorzaak van deze achteruitgang is niet geheel duidelijk. De uitgestrekte rietmoerassen die in Flevoland na het droogvallen beschikbaar kwamen, heeft ook niet tot een toename geleid. In Vlaanderen broedden slechts enkele woudaapjes, tussen 1994 en 2001 steeg dit aantal naar 19 paar, maar daarna zette een daling in.
De woudaap is in 2004 als ernstig bedreigd op de Nederlandse rode lijst gezet en staat ook als zodanig op de Vlaamse rode lijst. Overigens staat de woudaap nog steeds als niet bedreigd op de internationale IUCN rode lijst,  maar valt wel onder het internationale natuurbeschermingsverdrag over bedreigde trekvogels: het AEWA-verdrag (Afrikaans-Euraziatische overeenkomst over watervogels).

 

 

foto mihai baciu